Polityka prywatności

Dyrektywa dot. ochrony danych

Ochrona danych osobowych w CASAMUNDO
Najważniejszymi ludźmi w CASAMUNDO są nasi użytkownicy. Dlatego przykładamy ogromne znaczenie do kwestii realizacji wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi.

Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa szczególnie poufnych danych, takich jak transakcje płatnicze lub Twoje zapytania do nas za pomocą szyfrowania SSL .
Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych odnosi się do ofert CASAMUNDO GmbH prezentowanych na stronie „www.casamundo.pl, a także we wszystkich aplikacjach CASAMUNDO. Administratorem danych w rozumieniu europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz federalnej Ustawy o ochronie danych (BDSG) jest

CASAMUNDO GmbH
Drehbahn 7
20354 Hamburg

 Tel. +49 (0)40-6094090-0      Faks +49 (0)40-6969198-99

 

CASAMUNDO przetwarza dane osobowe wyłącznie w ramach regulacji prawnych, w szczególności europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) oraz federalnej Ustawy o ochronie danych (BDSG).
Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się jedynie w dwóch przypadkach: albo istnieje ustawowy wyjątek od zasadniczego zakazu przetwarzania danych osobowych albo jednoznacznie zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych. Oczywiście wszyscy pracownicy CASAMUNDO, którzy mają dostęp do Państwa danych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy w tym zakresie.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o charakterze, zakresie i celu gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych . Za pomocą niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych CASAMUNDO ponadto informuje osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, o prawach, które im przysługują.

Jako administrator danych CASAMUNDO wdrożył wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji. Niemniej jednak mimo podjętych środków internetowe transmisje danych mogą wykazać luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie ma możliwości zapewnienia stuprocentowej ochrony.

1. Definicje pojęć

W celu zapewnienia jasności i czytelności naszej w deklaracji w zakresie ochrony danych CASAMUNDO stosuje takie same pojęcia, jakie przewiduje RODO. W celu zapewnienia optymalnej czytelności pojęcia stosowane w niniejszej deklaracji zostały bliżej zdefiniowane poniżej:

a) Dane osobowe

Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej tutaj dalej „osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b)    Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez CASAMUNDO.

c)    Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

d)    Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby dane nie mogły zostać przyporządkowane do danej osoby bez pozyskania dodatkowych informacji. Warunek ten jest spełniony, jeśli takie dodatkowe informacje są przechowywane odrębnie i podlegają działaniom technicznym i organizacyjnym, które mają na celu zagwarantowanie, że przedmiotowe dane osobowe nie będą mogły być przyporządkowane do żadnej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

e)    Administrator danych

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

f)    Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

a)     Zakres przetwarzania danych

CASAMUNDO przetwarza dane osobowe swoich użytkowników i klientów to do zasady jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz funkcjonalnych aplikacji, a także do realizacji usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie na podstawie zgody tych użytkowników albo gdy przetwarzanie takie jest dopuszczalne na podstawie przepisów ustawowych.

b)     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Nasze przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe w ramach procedur, które wymagają zgody na konkretny cel przetwarzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to np. miejsce w przypadku procedury dostawy towarów lub realizacji usług, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działanie zawarcie Umowy, takich jak np. złożenie zapytania odnośnie naszych produktów albo usług.

W przypadku, gdy nasze przedsiębiorstwo jest prawnie zobowiązane do wykonania czynności, do których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, takich jak np. realizacja zobowiązań podatkowych, to przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

I wreszcie operacja przetwarzania danych osobowych może opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania danych, które nie są objęte żadną ze wskazanej wyżej podstaw prawnych, jednak przetwarzanie jest niezbędne do obrony uzasadnionego interesu prawnego naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, o ile interes, prawa i wolności osoby, do której odnoszą się dane, nie okaże się przeważający.

c)    Usuwanie i przechowywanie danych

Gdy tylko zostanie spełniony cel przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostają wymazane lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Ponadto nasze przedsiębiorstwo przechowuje dane osobowe jedynie wówczas i jedynie w takim zakresie, w którym jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzenia, w ustawach lub innych przepisach, którym CASAMUNDO podlega. 

3. Dane, które użytkownik aktywnie udostępnia

CASAMUNDO przetwarza dane użytkowników, którzy przekazują je aktywnie, np. przy rezerwacjach, poprzez zamawianie naszego newslettera, nawiązanie kontaktu lub skorzystanie z możliwości opublikowania komentarza.

a)     Utrwalanie danych w ramach rezerwacji

W momencie rezerwacji lub zapytania możliwość rezerwacji tudzież opcję rezerwacji utrwalamy przez formularz rezerwacji nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP oraz adres mailowy użytkownika, a także ewentualnie dane dotyczące uzgodnionej formy płatności. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo na to zgody, na Państwa prośbę po realizacji procesu rezerwacji wymarzony wszystkie Państwa dane, o ile nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy.

W przypadku dokonanie rezerwacji Państwa dane osobowe zostaną przekazane odpowiedniemu organizatorowi podróży, tak aby Umowa o organizacji podróży mogła zostać zawarta. W zależności od siedziby organizatora podróży Państwa dane mogą przy okazji tej procedury zostać przekazane także poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. do USA).

W razie konieczności państwa dane osobowe będą w celu realizacji umowy przekazywane także do naszego partnera w zakresie ubezpieczeń - Europäische Reiseversicherung AG (ERV), w granicach dopuszczonych ustawą. Stosowany przy tym system szyfrowania danych SSL to najwyższy standard bezpieczeństwa w Internecie. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są podczas transferu chronione przed dostępem osób trzecich w najlepszy możliwy sposób.

Celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej z Państwem Umowy w rozumieniu naszych Ogólnych Warunków Pośrednictwa (https://www.casamundo.pl/info/ogolne-warunki-posrednictwa). Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b („realizacja umowy”).

Usuniemy Państwa dane osobowe, kiedy tylko przestaną być niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. Dzieje się tak wówczas, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji umowy. Również po zawarciu umowy może jednak okazać się, przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych obowiązków umownych lub ustawowych.

b)    Możliwość nawiązania kontaktu przez stronę internetową

W związku z przepisami ustawowymi strona internetowa CASAMUNDO zawiera dane, które umożliwiają nawiązanie szybkiego kontaktu drogą elektroniczną, a także bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również adres ogólny oraz adres mailowy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nawiąże kontakt z administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe takiej osoby zostaną automatycznie zapisane. Takie dane uzyskane od osoby, której dane dotyczą, na zasadzie dobrowolności są zapisywane do celu przetwarzania lub nawiązania kontaktu z tą osobą.

Dane te w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą one wykorzystywane jedynie do celów komunikacji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO („uzasadniony interes”), a jeżeli podjęcie przez Państwa kontaktu ma na celu zawarcie umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Usuniemy Państwa dane osobowe, kiedy tylko przestaną być niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. Dzieje się tak wówczas, kiedy dane nie są już potrzebne do udzielenia Państwu odpowiedzi lub realizacji Państwa zapytania. Również po zakończeniu tych działań może jednak okazać się, przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych obowiązków umownych lub ustawowych.

c)    Użycie live-chat

W ramach naszego live-chat mając Państwo możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracownikiem centrum obsługi klienta CASAMUNDO w formie czatu na żywo. Pracownik ten postara się wesprzeć Państwa w sprawie, w której się Państwo kontaktują. Przed rozpoczęciem czatu poprosimy Państwa o podanie Państwa adresu mailowego. Państwa adres mailowy jest potrzebny, aby pracownik centrum obsługi mógł po zakończeniu rozmowy na Państwa życzenie przesłać Państwu informację o jej przebiegu. Oprócz adresu mailowego zapisywane będzie również Państwa adres IP. Jest możliwe, że podczas rozmowy poprosimy Państwa o podanie dalszych danych osobowych, które będą niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.
Dane, które zostaną wytworzone podczas naszego czatu z Państwem, a także historia ich tworzenia i wykorzystywania zostaną udostępnione Państwa rozmówcy podczas ewentualnej kolejnej rozmowy na czacie w formie pliku cookie zapisanego na Państwa komputerze, chyba że w swojej przeglądarce internetowej ograniczyli Państwo lub wyłączyli możliwość korzystania z takich plików. Dalsze informacje dotyczące możliwości wyłączenia plików cookies, np. poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej, znajdą Państwo w rozdziale „Używanie cookies”.
W przypadku dokonania rezerwacji lub złożenia zapytania odnośnie do obiektu Państwa na osobowe istotne z punktu widzenia rezerwacji zostaną przekazane naszym partnerom w ramach realizacji umowy albo zapisane w naszej bazie danych klientów.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO („uzasadniony interes”), a jeżeli podjęcie przez Państwa kontaktu ma na celu zawarcie Umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Usuniemy Państwa dane osobowe, kiedy tylko przestaną być niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. Dzieje się tak wówczas, kiedy dane nie są już potrzebne do udzielenia Państwu odpowiedzi lub realizacji Państwa zapytania. Również po zakończeniu tych działań może jednak okazać się, przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych obowiązków umownych lub ustawowych.

d)     Funkcja komentarza na blogu strony CASAMUNDO

CASAMUNDO daje swoim użytkownikom możliwość wpisywania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu.

W przypadku pozostawienie komentarza na blogu obok komentarza zapisane zostaną także i opublikowane dane dotyczące czasu wpisania komentarza i wydane przez Państwa pseudonim. Oprócz tego dostawca usług internetowych za protokół jest także adres IP osoby, które dotyczą dane. Zapisanie adresu IP wynika z przyczyn bezpieczeństwa oraz dotyczy sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, poprzez opublikowanie komentarza naruszyłaby prawa osób trzecich lub opublikowała w treści sprzeczne z prawem. Oznacza to, że zapisywanie tych danych osobowych odbywa się w uzasadnionym interesie administratora danych, tak aby w przypadku ewentualnego naruszenia prawa można było skierować odpowiednie zarzuty na osobę winną naruszenia przepisów. Takie dane osobowe nie zostaną przekazane w żadnym wypadku osobom trzecim, chyba że przekazanie tych danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego lub jest niezbędne w celu obrony praw CASAMUNDO.

e)    Newsletter

Oprócz tego mogą Państwo otrzymywać od nas newsletter w przypadku, kiedy:

 • zapiszą się Państwo do otrzymywania naszego newslettera; wówczas wykorzystujemy dane wpisane przez Państwa do właściwego formularza; w takim przypadku najpierw przesyłamy do Państwa maila z prośbą o potwierdzenie w ramach procedury Double-Opt-In w celu sprawdzenia, czy właściciel danego konta mailowego autoryzował otrzymywanie newslettera jako osoba, której dane dotyczą; lub
 • zakupią Państwo od nas towary lub usługi, pozostawiając przy tym swój adres mailowy; w takim przypadku Państwa adres mailowy może zostać wykorzystany przez nas do wysłania newslettera dotyczącego naszych podobnych towarów lub usług. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania tego adresu w każdej chwili bez żadnych kosztów z wyjątkiem kosztów przesłania informacji wg taryfy bazowej.

Podczas zapisywania się na newsletter zapisujemy ponadto Państwa adres IP udostępniony przez dostawcą usług internetowych w chwili zapisywania się, a także datę i godzinę zapisania się na newsletter. Pozyskanie tych danych jest niezbędne w celu wykluczenia nielegalnego wykorzystania adresu mailowego osoby, której dane dotyczą, co oznacza, że służy ono zabezpieczeniu praw administratora danych.

W celu zoptymalizowania treści naszego newslettera zapisujemy rezerwacje, które zostały poczynione za pośrednictwem różnych komputerów i urządzeń. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby tego rodzaju dane były wykorzystywane przy w redagowaniu newslettera, mogą Państwo odwołać abonament.

Osoba, której dane dotyczą, może odwołać abonament naszego newslettera w każdej chwili. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link, umożliwiający odwołanie zgody na otrzymywanie newslettera. Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera drogą mailową na adres info@casamundo.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wysłania newslettera jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO („Zgoda”) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO („uzasadniony interes związany w uczciwym marketingiem bezpośrednim”).

Newslettery CASAMUNDO zawierają system analizy logowania. Polega on na umieszczeniu w tego rodzaju mailu w formacie HTML miniaturowej grafiki, która umożliwia zapisanie i analizę pliku logowania. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analizy statystycznej o skuteczności lub bezskuteczności tego rodzaju kampanii marketingowej online. Podczas tej procedury nie są pozyskiwane żadne dane osobowe.

Dane uzyskane w ten sposób za pośrednictwem newslettera są zapisywane i analizowane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłki newslettera oraz jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dotyczą dane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dotyczą dane, są w każdej chwili upoważnione do odwołania swojej zgody wyrażonej w ramach procedury Double-Opt-In. Po odwołaniu przez Państwa zgody Państwa dane osobowe zostaną wymazane przez administratora danych. Wypisanie się z newslettera jest dla CASAMUNDO jednoznaczne z odwołaniem zgody.

W celu możliwości dopasowania Państwa preferencji urlopowych do naszego newslettera, kategoryzujemy Państwa profil.
W tym celu wykorzystujemy informacje o Państwa wyszukiwaniach. Na podstawie tych danych dopasowujemy nasz newsletter oraz nasze inne maile reklamowe. Naszym celem jest wysyłanie reklamy dopasowanej do Państwa potrzeb oraz uniknięcie wysyłania reklam, którymi będą Państwo niezainteresowani. Podstawa prawna znajduje się tutaj: Art. 6 Abs. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie w ten sposób danych naszych klientów należy traktować jako uzasadniony interes. 

4. Dane pobierane i zapisywane automatycznie przy wywoływaniu strony internetowej

Przy każdym wywołaniu strony internetowej CASAMUNDO przez osobę, której dotyczą dane albo przez system automatyczny, strona ta pobiera szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach logowania na serwerze. Rejestrowane są następujące dane:

 • odnośnie do używanego w rodzaju i wersji przeglądarki internetowej,
 • odnośnie do systemu operacyjnego używanego w urządzeniu,
 • strona internetowa, z której dany system lub dana osoba, której dotyczą dane, dostała się na naszą stronę internetową (tzw. referrer),
 • podstrony internetowe, do których przechodzi dany system na naszej stronie internetowej,
 • data i godzina wejścia na stronę internetową,
 • adres Internet-Protokoll (IP),
 • dostawca usług internetowych, za pomocą którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową oraz
 • inne podobne dane i informacje, które mają na celu obronę przed zagrożeniami w przypadku ataków hakerskich na nasz system.

Celem przetwarzania danych jest w tym wypadku:

 • prawidłowe dostarczanie  treści   naszej strony internetowej,
 • optymalizacja treści i reklam na naszej stronie internetowej,
 • zapewnienie trwałego funkcjonowania naszego systemu teleinformatycznego, a także technologii zastosowanej na naszej stronie internetowej oraz
 • udostępnienie tych danych organom ścigania w przypadku dokonania ataku hakerskiego.

W związku z tym te dane i informacje są poddawane przez CASAMUNDO z jednej strony analizie statystycznej, a z drugiej strony służą   ochronie i bezpieczeństwu danych w naszym przedsiębiorstwie, tak aby możliwe było zapewnienie optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z plików logowania na serwerze są przechowywane odrębnie od danych osobowych osób, których one dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO („uzasadniony interes w związku ze wskazanymi powyżej celami”).

W chwili, gdy pobrane dane nie będą już potrzebne do realizacji przedmiotowego celu, zostaną one usunięte. W przypadku pozyskiwania danych umożliwiających udostępnienie strony internetowej moment wymazania danych to ten sam moment, którym kończy się sesja, jednak nie więcej niż 7 dni.

5. Stosowanie cookies

Cookies to niewielkie pliki, które przeglądarka internetowa przechowuje na twardym dysku Państwa komputera. Pliki te można w każdej chwili wymazać, można też nie dopuścić do ich powstawania poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych akceptuje takie pliki automatycznie.
CASAMUNDO wykorzystuje cookies np. tymczasowo w systemie rezerwacji, a także w ramach analizy sposobu wykorzystania strony internetowej przy pomocy aplikacji „Google Analytics“.

Wiele cookies posiada tzw. Cookie-ID. Cookie-ID umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie danego pliku. Składa się w szeregu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery można przyporządkować do konkretnej przeglądarki internetowej, w ramach której został zapisany plik cookie. dzięki temu odwiedzana strona internetowa oraz serwer mogą zidentyfikować indywidualną przeglądarkę internetową osoby, której dane dotyczą, odróżniając ją od innych przeglądarek zawierających cookies. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana jest identyfikowana za pośrednictwem jednoznacznego Cookie-ID.

Dzięki zastosowaniu cookies CASAMUNDO jest w stanie udostępnić użytkownikom tej strony internetowej przyjazny serwis, który bez tego rodzaju plików nie byłby możliwy. Za pośrednictwem cookies informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane z punktu widzenia danego użytkownika. Tak jak już wspomnieliśmy, pliki te umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika naszej strony internetowej. Celem takiego ponownego rozpoznania użytkownika jest ułatwienie mu używania naszej strony internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili doprowadzić do wyłączenia zapisywania cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej, co będzie oznaczało także brak Państwa zgody na tworzenie cookies. Ponadto mogą Państwo stworzone już cookies wymazać za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli jednak zdezaktywują Państwo zapisywanie cookies na używanej przez Państwa przeglądarce internetowej, wyłączą Państwo możliwość korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.
W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na gromadzenie oraz przechowywanie (w celu analizy korzystania z naszej strony) Państwa danych, klikając na poniższy link: prosimy o kliknięcie tutaj w celu wycofania zgody optOut.

6. Użytkowanie naszych aplikacji

W przypadku ściągnięcia i zainstalowania aplikacji związanej z naszą stroną internetową na mobilne urządzenie końcowe umożliwiają Państwo przesyłanie informacji dotyczących danego urządzenia, w tym także indywidualnego numery identyfikacyjnego. Nasze aplikacje i mobilne strony internetowe zbierają i przetwarzają Państwa dane osobowe w podobny sposób, jak robi to nasza strona internetowa. Większość mobilnych urządzeń końcowych pozwala na dezaktywowanie usług lokalnych. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie   dezaktywacji lokalnych usług, zalecamy Państwu kontakt z dostawcą Państwa sieci komórkowej lub z producentem urządzenia.

7. Użytkowanie systemu Cross-Device-Tracking

CASAMUNDO wykorzystuje system śledzenia informacji między urządzeniami (Cross-Device-Tracking) w celu optymalizacji naszych usług i marketingu. Może to mieć miejsce zarówno z wykorzystaniem cookies, jak i bez nich. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o cookies i podobnych środkach technicznych, prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami odnośnie cookies. Przy pomocy systemu Cross-Device-Tracking możliwe jest śledzenie zachowania użytkownika na wielu urządzeniach. W ramach systemu Cross-Device-Tracking dane z konkretnej przeglądarki lub z urządzenia mobilnego mogą zostać wywołane z innego komputera lub urządzenia, albo połączone lub zespolone z danymi z tego innego komputera lub urządzenia.

8. Korzystanie z usług i wtyczek dostawców zewnętrznych

a)    Tradetracker

CASAMUNDO wykorzystuje na swoich stronach internetowych ofertę spółki Tradetracker Deutschland GmbH („Tradetracker”). Tradetracker to sieć afiliacyjna oferująca marketing afiliacyjny. Celem takiego działania jest wykorzystanie tej internetowej formy sprzedaży do celów reklamowania oferty CASAMUNDO na stronach internetowych podmiotów trzecich, opłacanego od sprzedaży lub kliknięcia. W tym celu CASAMUNDO udostępnia różnego rodzaju środki reklamowe, wykorzystywane przez uczestników takiej sieci afiliacyjnej.

Spółką operatorską Tradetrackera jest TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Niemcy.

Tradetracker stosuje w tym celu dodatkowy plik cookie, w którym podany jest numer identyfikacyjny partnera afiliowanego, numer porządkowy osoby odwiedzającej stronę oraz zastosowanego środka reklamowego. Ten plik typu „cookie” nie zapisuje przy tym żadnym danych osobowych. Zapisywanie tych danych służy do tego, aby możliwa była realizacja płatności prowizji między CASAMUNDO i partnerem afiliowanym, za pośrednictwem Tradetracker.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili doprowadzić do wyłączenia zapisywania cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej, co będzie oznaczało także brak jej zgody na tworzenie cookies. Ponadto mogą Państwo stworzone już cookies wymazać za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje zapisywanie cookies na używanej przez nią przeglądarce internetowej, wyłączy także możliwość korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej lub systemu afiliowanego.

Aktualnie obowiązujące postanowienia polityki ochrony danych firmy Tradetracker można znaleźć na stronie internetowej https://tradetracker.com/pl/privacy-policy.

b)    AWIN

CASAMUNDO wykorzystuje na swoich stronach internetowych ofertę spółki AWIN AG („AWIN”). AWIN to sieć afiliacyjna oferująca marketing afiliacyjny. Celem takiego działania jest wykorzystanie tej internetowej formy sprzedaży do celów reklamowania oferty CASAMUNDO na stronach internetowych podmiotów trzecich, opłacanego od sprzedaży lub kliknięcia. W tym celu CASAMUNDO udostępnia różnego rodzaju środki reklamowe, wykorzystywane przez uczestników takiej sieci afiliacyjnej.

Spółką operatorską AWIN jest AWIN AG, Eichhornstraße 3, 1078 Berlin, Niemcy.

AWIN stosuje w tym celu dodatkowy plik cookie, w którym podany jest numer identyfikacyjny partnera afiliowanego, numer porządkowy osoby odwiedzającej stronę oraz zastosowanego środka reklamowego. Ten plik typu „cookie” nie zapisuje przy tym żadnym danych osobowych. Zapisywanie tych danych służy do tego, aby możliwa była realizacja płatności prowizji między CASAMUNDO i partnerem afiliowanym, za pośrednictwem AWIN.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili doprowadzić do wyłączenia zapisywania cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej, co będzie oznaczało także brak jej zgody na tworzenie cookies. Ponadto mogą Państwo stworzone już cookies wymazać za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje zapisywanie cookies na używanej przez nią przeglądarce internetowej, wyłączy także możliwość korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Aktualnie obowiązujące postanowienia polityki ochrony danych firmy AWIN można znaleźć na stronie internetowej https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy.

c)    Google Analytics, Google Remarketing, Google AdSense & Google AdWords

Na stronach internetowych CASAMUNDO stosowane są usługi: Analytics, Remarketing, Adsense i AdWords firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Google). Wykorzystanie obejmuje usługę „Universal Analytics“. Dzięki temu możliwe jest przyporządkowanie, z uwzględnieniem wielu urządzeń, spseudominizowanego identyfikatora użytkownika i dzięki temu analizowanie aktywności jednego użytkownika na wielu urządzeniach.

Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać informacje w celu dokonania analizy sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej, aby stworzyć dla operatora niniejszej strony raporty odnośnie do aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z wykorzystaniem tej strony internetowej i usług przez nią oferowanych. Ten cel także stanowi uzasadniony interes prawny umożliwiający nam przetwarzanie danych. Podstawą prawną zastosowania Google Analytics jest § 15 ust. 3 TMG wzgl. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Sesje i kampanie są kończone po upływie konkretnego okresu. Standardowo sesje są zatrzymywane po 30 minutach bez aktywności, kampanie - po sześciu miesiącach. Limit czasowy dla kampanii wynosi nie więcej niż dwa lata. Bliższe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de.html albo https://policies.google.com/?hl=de.

Jeśli poprzez reklamę Google trafią Państwo na jedną ze stron internetowych CASAMUNDO, to na Państwa urządzeniu końcowym zostanie umieszczony tzw. cookie konwersyjny. Taki cookie traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli termin ten jeszcze nie minął, za pomocą cookie konwersyjnego sprawdza się, czy wywołane zostały konkretne podstrony naszej strony internetowej. Dzięki cookie konwersyjnym zarówno CASAMUNDO, jak i Google mogą sprawdzić, czy osoba, której dane dotyczą, a która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, wygenerowała obrót, czyli czy dokonała zakupu, czy może go raczej przerwała. Ani CASAMUNDO, ani żaden inny klient reklamowy Google-AdWords nie otrzymuje od Google informacji, dzięki której możliwe byłoby zidentyfikowanie osoby, której te dane dotyczą.

W ramach tej procedury stosuje się pliki cookies. Informacje wytworzone przez cookies, a dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika są przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany przez Google o ostatnie trzy cyfry, tak aby niemożliwe stało się jego przyporządkowanie do konkretnej osoby fizycznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach adresy IP są przekazywane na serwer Google w USA i dopiero tam usuwane. Adres IP przekazywany przez Google Analytics z Państwa serwera nie jest łączony z innymi danymi z Google. Ponadto Google stosuje się do postanowień umowy "EU-U.S. Privacy Shield" dotyczących ochrony danych. Google wykorzystuje te informacje na zlecenie CASAMUNDO w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i sporządzania raportów odnośnie do aktywności użytkowników na stronie internetowej CASAMUNDO, a także w celu wykonywania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i oferowanych na niej usług. Google przekazuje te informacje osobom trzecim tylko o tyle, o ile będzie tego wymagała ustawa lub w przypadku, gdy Google zleci przetwarzanie tych danych przez takie osoby trzecie. Zewnętrzni usługodawcy, w tym Google, wykorzystują zapisane pliki cookies w celu uruchamiania reklam opierających się na tym, jakie strony internetowe odwiedzał dotychczas użytkownik. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi. Każdy może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na pobieranie i zapisywanie danych, ze skutkiem na przyszłość. Można wyłączyć używanie cookies przez Google poprzez wywołanie strony dezaktywacji reklam Google (https://www.google.com/policies/technologies/ads/). Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez cookies i odnoszących się do sposobu wykorzystania przez Państwa niniejszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez ściągnięcie wtyczki do przeglądarki oraz jej zainstalowanie. Cookies typu Opt-Out spowodują, że w przyszłości Państwa dane nie będą zapisywane przy odwiedzaniu tej strony internetowej. Aby uniknąć zapisywania danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, muszą Państwo zastosować opcję Opt-Out na wszystkich używanych przez Państwa systemach. Informujemy jednak, że w takiej sytuacji może się zdarzyć, że nie będą mogli Państwo w nieograniczony sposób korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej CASAMUNDO. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat pozyskanych w opisany wyżej sposób oraz we wskazanym wyżej celu.

Ponadto używany Google Analytics do analizowania danych z AdWords i Double-Click-Cookie do celów statystycznych. Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, mogą Państwo dezaktywować tę funkcję za pomocą konfiguratora reklam Google (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de).

d)    Adform

W celu poprawy wygody i jakości naszych usług korzystamy ze śledzenia konwersji firmy Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark, Dania.

Śledzenie konwersji: Niniejsza strona internetowa wykorzystuje śledzenie konwersji firmy Adform. W chwili, gdy użytkownik nawiązał kontakt z jedną z reklam wyświetlonych przez Adform, na jego urządzeniu zostaje umieszczone tymczasowe ciasteczko do śledzenia konwersji.
Użytkownik, który nie chce brać udziału w procesie śledzenia, może w każdej chwili dezaktywować ciasteczko Adform za pośrednictwem przeglądarki internetowej albo złożyć sprzeciw przeciwko pozyskiwaniu i zapisywaniu danych od tego momentu na przyszłość (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). W tym przypadku jest to tymczasowe ciasteczko, które traci ważność po 60 dniach. Ciasteczka, które już zostały zapisane na komputerze, mogą Państwo usunąć w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej albo poprzez usunięcie tymczasowych stron internetowych. Dalsze informacje na temat polityki prywatności Adform znajdą Państwo pod adresem https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/.

Analiza i raportowanie skuteczności reklam: Adform stosuje pliki protokołów internetowych i powiązane z nimi identyfikatory online ciasteczek lub numery identyfikacyjne urządzeń do analizy i tworzenia raportów o skuteczności reklam. Dane są tak przygotowywane, że do działań użytkownika mogą być przyporządkowane kampanie, dane śledzenia, dane wydawcy i specyficzne ogłoszenia.

Polepszenie reklamy online: Adform przetwarza podobne protokoły internetowe z informacjami o wizytach na stronie, wyświetlaniach reklam i zaangażowaniu w celu klasyfikacji identyfikatorów w poszczególne kategorie o wysokiej randze, aby polepszyć wydajność reklamy online. Kategorie to np. zainteresowanie produktem:

 • Częstotliwość wyświetlania kampanii
 • Kliknięcia, wyświetlanie reklam i interakcje z kampaniami marketingowymi i stroną internetową Casamundo

Cross Device Extension do zabezpieczenia precyzyjności wydatków na media i ograniczenia działania reklamy dla konsumentów: identyfikacja różnych urządzeń i identyfikatorów tego samego użytkownika mająca na celu lepsze ograniczenie połączonej ilości wyświetlanych reklam dla pojedynczych użytkowników oraz polepszenia segmentacji.

Ochrona przed oszustwem reklamowym - rozpoznawanie robotów, złośliwego oprogramowania i innych podejrzanych zachowań: aby móc oferować wysokiej jakości usługi reklamowe, Adform stosuje techniki wykrywania oszustw i podejrzanych czynności. Rodzaj danych, które są stosowane przez nasze algorytmy do weryfikacji użytkowników, to wszystkie rodzaje danych protokołów internetowych, które otrzymujemy z odwiedzin online i wyświetleń reklam z naciskiem na wzorce kliknięć, wyświetlanie reklam, zaangażowanie, rodzaj adresów IP i ciasteczek.

Synchronizacja platform reklamowych i wydawniczych do zabezpieczenia łączności ekosystemów, aby umożliwić ogólne dostarczanie usług Adform: obecnie większość ogłoszeń online jest automatycznie obsługiwana i dostarczana z serwerów, podobnie jak te stosowane przez Adform. W tym celu platformy Adform synchronizują identyfikatory online użytkowników, które są pseudonimowymi identyfikatorami, takimi jak losowe liczby w ciasteczkach lub identyfikatory urządzeń mobilnych dla celów reklamowych.

e)     Criteo

Strony internetowe Casamundo korzystają z usług Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja, używając plików cookie/identyfikatorów reklamowych i tagów następnych wydawców do celów reklamowych. Tutaj znajduje się przegląd dalszych tagów: https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. Dzięki temu możemy na stronach internetowych, w aplikacjach i e-mailach naszych partnerów pokazywać reklamy użytkownikom, którzy zainteresowali się naszymi produktami. Technologie retargeting stosują cookies lub identyfikatory reklamowe i pokazują reklamę dostosowaną do dotychczasowego zachowania w Sieci. Aby odrzucić taką opartą na zachowaniu w Sieci reklamę, mogą odwiedzić Państwo jedną z poniższych stron internetowych:
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Może się zdarzyć, że będziemy wymieniali informacje, takie jak oznaczenia techniczne z Państwa informacji zgłoszeniowych na CASAMUNDO lub naszego systemu CRM z godnymi zaufania partnerami reklamowymi. Oznacza to, że Państwa urządzenia i/lub systemy mogą zostać przyłączone, zaś Państwo otrzymają ofertę na tym urządzeniu lub systemie, którego Państwo właśnie używają. Bliższe szczegóły na temat możliwości łączenia tych systemów lub urządzeń znajdą Państwo w polityce prywatności, którą znajdą Państwo na wskazanej wyżej platformie lub w poniższych oświadczeniach:

http://www.criteo.com/de/privacy

f)    Trusted Shops

W celu prezentacji ewentualnie zbieranych ocen na nasz temat w ramach usługi Trusted Shops CASAMUNDO jest członkiem Trusted Shops Trustbadge.

Członkostwo to służy naszemu uzasadnionemu, przy ocenie ważności interesów przeważającemu interesowi, polegającemu na optymalizacji komercjalizacji naszej oferty. Trudsbadge oraz usługi, których reklama jest z nimi powiązana, to oferta firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Przy wywoływaniu Trusbadge serwer sieciowy zapisuje automatycznie tzw. plik logowania na serwerze, tzn. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, przekazaną liczbę danych oraz dostawcę Internetu (dane dostępowe), a także dokumentuje sam fakt wywołania. Dane dostępowe nie podlegają analizie i na nich nadpisywane są inne dane automatycznie najpóźniej siedem dni po Państwa wizycie na stronie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane jedynie do Trusted Shops pod warunkiem, że po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops, albo już wcześniej zarejestrowali się Państwo w tej usłudze. W takim przypadku stosuje się porozumienie umowne zawarte między Państwem a Trusted Shops.

g)    Facebook "Tracking Pixel"

W ramach naszej obecności w Internecie stosujemy za Państwa zgodą technologię „Tracking-Pixel” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dzięki tym pikselom możliwe jest śledzenie zachowania użytkownika, który kliknął na naszą reklamę na stronie Facebook i został przekierowany na naszą stronę. Dzięki temu możemy zbadać skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku dla celów statystycznych i badania rynku. Tak pozyskane dane pozostają dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te jednak są zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa niniejszym zgodnie z naszą wiedzą na ten temat. Facebook jest w stanie połączyć te dane z Państwa kontem na Facebook oraz wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Mają Państwo możliwość zakazania firmie Facebook oraz jej partnerom prezentacji reklam. Ustawienia dotyczące reklam na Facebook mogą Państwo zmienić pod następującym adresem: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

h)    Google Maps Plugin

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki usługi internetowej Google Maps. Operatorem Google Maps jest Google Inc. z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Kiedy korzystają Państwo z Google Maps na naszej stronie internetowej, informacje o wykorzystaniu naszej strony oraz Państwa adres IP są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Nie mamy wiedzy co do dokładnej treści przekazywanych danych ani co do sposobu ich wykorzystania przez Google. Przedsiębiorstwo to zaprzecza, jakoby łączyło w tym kontekście dane z informacjami z innych usług Google oraz danymi osobowymi. Jednak Google może przekazywać te dane osobom trzecim. Wraz z dezaktywacją Javascript w Państwa przeglądarce internetowej uniemożliwiają Państwo działanie Google Maps. Wówczas jednak nie będą Państwo mogli skorzystać z usługi pokazywania mapy na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na opisane wyżej pozyskiwanie i przetwarzanie informacji przez Google Inc. Więcej na temat polityki ochrony danych oraz warunków użytkowania Google Maps znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

i)    Google Fonts

CASAMUNDO na swoich stronach internetowych korzysta z czcionki firmy Google („Google Fonts“). Jednostką operacyjną Google Fonts jest Google Inc. („Google“) (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.)

W tym celu Państwa przeglądarka podczas wywoływania strony CASAMUNDO ładuje potrzebną czcionkę do pamięci podręcznej. Jest to konieczne, aby przeglądarka mogła wyświetlać optycznie polepszoną prezentację naszych tekstów. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera tej funkcji, to do wyświetlania będzie używana standardowa czcionka komputera. Włączenie tych czcionek następuje poprzez wywołanie serwera, z reguły serwera firmy Google w USA. Przez to na serwer przekazywana jest informacja, jaką stronę internetową CASAMUNDO odwiedzili Państwo.

Podczas wywoływania strony nie są przesyłane do Google Fonts API żadne pliki cookie od odwiedzających witrynę. Dane, które są przesyłane w połączeniu z wywołaniem strony, są wysyłane na domeny charakterystyczne dla zasobów jak fonts.googleapis.com czy fonts.gstatic.com. Nie zostaną one połączone z danymi, które są pobierane lub używane w przypadku ew. równoległego korzystania z usług Google wymagających uwierzytelnienia. Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby czcionki nie były ładowane z serwerów Google.

CASAMUNDO korzysta z Google Fonts do odpowiedniej prezentacji oferty online. Podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO („do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów”).

Więcej informacji na temat wykorzystania i ochrony danych można znaleźć na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy i https://adssettings.google.com/authenticated.

j)    Obecność online w mediach społecznościowych

CASAMUNDO jest obecny online w serwisach społecznościowych w celu możliwości kontaktu z odwiedzającymi, z klientami i z potencjalnymi klientami, a także móc informować o CASAMUNDO i o naszych ofertach.

W zależności od siedziby serwisu społecznościowego Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA). Serwisy społecznościowe z siedzibą w USA częściowo przestrzegają politykę prywatności zawartej w umowie o ochronie prywatności między UE a USA "EU-U.S. Privacy Shield".

Zwykle przetwarzane dane są również wykorzystywane do badania rynku i celów reklamowych. Oznacza to, że na podstawie zachowania użytkownika tworzone są profile, które z kolei wykorzystywane są do np. adresowania ukierunkowanego poprzez reklamę. Do tego celu z reguły stosowane są pliki cookie, w których można przechowywać informacje o zachowaniu użytkowników, zainteresowań lub używanych urządzeniach.

CASAMUNDO wykorzystuje dane osobowe w serwisach społecznościowych, aby skutecznie informować użytkowników i do celów poprawy komunikacji z użytkownikami, potencjalnymi klientami i klientami. Podstawną prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. f RODO („uzasadniony interes w związku ze wskazanymi powyżej celami”).

Przypominamy, aby znali Państwo Ogólne Warunki Handlowe i politykę prywatności operatorów serwisów społecznościowych, jeżeli mają Państwo życzenie korzystać z nich, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie operatorów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat odpowiedniego przetwarzania danych osobowych, możliwości sprzeciwu lub dochodzenia praw, linki poszczególnych dostawców są wymienione poniżej:

9. Szyfrowanie SSL

Zabezpieczamy Państwa dane przy płatnościach, ale także wszelkie inne dana osobowe. Dlatego nasza strona z przyczyn bezpieczeństwa oraz dla ochrony Państwa danych osobowych przy transferze informacji w ramach płatności i przy każdym innym transferze danych stosuje szyfrowanie SSL. Mogą Państwo sami sprawdzić, czy szyfrowanie SSL jest aktywowane, czy też nie. To, czy strona używa szyfrowania SSL, widać w linijce adresu w przeglądarce. Przesyłanie danych w ramach danej strony internetowej jest zaszyfrowane jedynie wówczas, gdy w linijce adresu w przeglądarce znajdują się znaki „https://“. Znaki „https://“ w przeglądarce oznaczają zastosowanie szyfrowania SSL, to znaczy że płatności także są zaszyfrowane. Dzięki aktywowaniu szyfrowania SSL osoby trzecie nie mają wglądu a Państwa dane poufne. Dlatego należy wszelkie dane przesyłać wyłącznie przy aktywnym szyfrowaniu SSL, w razie wątpliwości prosimy o zwrócenie się do nas.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO w określonych warunkach przyznaje osobom, których dane dotyczą, różne prawa. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw lub otrzymać dodatkowe informacje na ten temat, prosimy o skontaktowanie się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej, w punkcie 11).

a)    Dostęp do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO prawo zażądać, czy dane osobowe, które dotyczą tej osoby, są przetwarzane. W przypadku, gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane, ma ona prawo do informacji odnośnie do następujących kwestii:

 • cel przetwarzania danych,
 • kategorie odnośnych danych osobowych,
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o źródle danych,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma też prawo uzyskania informacji, czy dane osobowe, które jej dotyczą, są przekazywane osobom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Jeśli tak, osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo otrzymania informacji o właściwych środkach zabezpieczających podjętych w związku z takim transferem danych.

b)    Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych przez administratora danych, o ile przetwarzane dane osobowe, które jej dotyczą, są nieprawdziwe lub niepełne. Administrator danych ma obowiązek natychmiastowego sprostowania takich danych.

c)    Prawo do usunięcia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO prawo żądać od administratora danych, aby dane, które jej dotyczą, zostały wymazane niezwłocznie, gdy tylko zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i RODO nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)    Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przy czym prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, przy wykonywaniu swojego prawa do przeniesienia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO ma prawo zażądać, aby jej dane osobowe zostały przekazane od jednego administratora danych do drugiego bezpośrednio, o ile tylko jest to techniczne możliwe i o ile nie spowoduje to naruszenia praw i wolności innych osób.

f)    Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). Dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.

O ile CASAMUNDO przetwarza dane do celów marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do takich celów. Dotyczy to także profilowania, o ile pozostaje ono w związku z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie do CASAMBUNDO sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

g)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja taka:

 • nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli taka decyzja

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą,

CASAMUNDO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

h)    Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

i)    Prawdo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ponadto, zgodnie z RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odnośnie do pobierania i wykorzystania Państwa danych osobowych. Organem nadzorczym właściwym dla naszego przedsiębiorstwa jest:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg.

Mogą jednak Państwo zgłosić się także bezpośrednio do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania.

11. Inspektor ochrony danych

Mają Państwo pytania odnośnie do ochrony danych?  Mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego zakładowego inspektora ochrony danych, pana Alexandra Engela (CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg) wysyłając e-mail pod adres datenschutz@casamundo.de.